Algemene voorwaarden — Cees Glastra Van Loon

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: Februari 2023


Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Cees Glastra van Loon Photography (verder te noemen De ondernemer); Product/producten: door De ondernemer aangeboden of geleverde zaken; Klant: de (potentiële) klant van De ondernemer; Product bestellen: de procedure waarbij een klant een product bestelt, de klant het product betaalt en De ondernemer het product op het door de klant opgegeven adres aflevert.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle online aanbiedingen van De ondernemer en op alle online met De ondernemer gesloten overeenkomsten.

1.3 Mocht over de inhoud van deze voorwaarden onduidelijkheid bestaan, dan kunt u contact opnemen met De ondernemer op het e-mailaddres: ceesglastravanloon.com@gmail.com.


Artikel 2 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De ondernemer zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Klant zijn onherroepelijk.

2.2 Een overeenkomst tussen De ondernemer en de klant komt tot stand nadat de klant alle door De ondernemer gevraagde gegevens heeft verstrekt en De ondernemer de opdracht (bestelling/reservering) heeft bevestigd aan het door de klant opgegeven e-mail adres.

2.3 De klant dient eventuele onjuistheden in de orderbevestiging direct na ontvangst aan De ondernemer te melden, bij gebreke waarvan de orderbevestiging geacht wordt de overeenkomst juist weer te geven.


Artikel 3 Intellectuele eigendom

3.1 Het is de klant niet toegestaan om aanduidingen van octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.

3.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van De ondernemer, de vormgeving daarvan en de op de website(s) van De ondernemer opgenomen beschrijvingen, afbeeldingen, foto's, videoclips en andere informatie, in welke vorm dan ook, komen toe aan of zijn in licentie verkregen door De ondernemer of een aan De ondernemer gelieerde instelling/onderneming.


Artikel 4 Prijzen

4.1 De door de klant verschuldigde (koop)prijs en bijkomende kosten voor verzending, BTW en eventuele andere kosten of toeslagen, worden duidelijk in de orderbevestiging en/of factuur van De ondernemer vermeld.

4.2 De op de website van De ondernemer vermelde prijzen zijn vrijblijvend en gelden onder voorbehoud van wijzigingen.


Artikel 5 Overmacht

5.1 Indien De ondernemer door overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.

5.2 Onder overmacht is mede te verstaan de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door De ondernemer De Slegte zijn ingeschakeld.

5.3 Indien de overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt zijn partijen bevoegd om de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte schriftelijk te ontbinden. De klant heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade of kosten.


Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eigendom van de geleverde en de te leveren producten gaat pas op de klant over, nadat de klant aan al zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van De ondernemer heeft voldaan.

6.2 Indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is De ondernemer gerechtigd de producten op kosten van de klant te (laten) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden.

6.3 De klant is niet gerechtigd de nog niet betaalde producten te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. De klant is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van De ondernemer te bewaren.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Buiten het bepaalde in artikel 14 heeft de zakelijke klant geen enkele aanspraak op De ondernemer wegens gebreken in de door De ondernemer geleverde producten.

7.2 De ondernemer is nooit aansprakelijk voor gevolgschade en (andere) indirecte schade, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van De ondernemer.

7.3 In alle gevallen waarin De ondernemer ten opzichte van de klant gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van de geleverde producten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt. Indien de schade gedekt is door een verzekering van De ondernemer, zal de schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

7.4 Iedere vordering op De ondernemer, tenzij deze door De ondernemer is erkend, vervalt door het verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.


Artikel 8 Privacy

8.1 De ondernemer respecteert de privacy van de klant. De ondernemer zal de persoonsgegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van De ondernemer is in te zien. De klant stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Artikel 9 Annulering en bedenktijd

9.1 De zakelijke klant mag de koop van producten niet annuleren. Indien de zakelijke klant een koop toch annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van De ondernemer en de winstderving door De ondernemer, te vermeerderen met BTW, aan De ondernemer te vergoeden.

9.2 Een consument mag de koop van producten zonder opgave van redenen binnen 14 werkdagen na aankoop van het product ontbinden met uitzondering van door hem of haar aangeschafte digitale producten. Indien de consument van deze ontbindingsmogelijkheid gebruik maakt, dient hij dat volgens de op de website van De ondernemer beschreven retourprocedure aan De ondernemer te melden en het product binnen 14 werkdagen na de datum van ontbinding op zijn kosten aan De ondernemer te retourneren. Het door de consument betaalde aankoopbedrag zal binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. Ontbinding is niet mogelijk ten aanzien van producten die beschadigd zijn, zich niet meer in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, gebruikt zijn of voor verkoop ongeschikt geworden zijn.

9.3 De ondernemer is gerechtigd om geretourneerde producten die niet meer verkeren in de staat waarin deze aan de consument zijn geleverd, dus inclusief originele verpakking te weigeren en om een eventuele waardevermindering en/of retourverzendkosten op het terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

9.4 De ondernemer is niet verantwoordelijk voor de verwerkingstijden die banken bij de afhandeling van terugbetalingen hanteren.


Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt in Februari 2023 en kunnen worden gewijzigd.